Aktualności


Spotkanie Klubu POLLAB w GUM

W dniu 16 października tego roku odbyło się kolejne zebranie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab. Spotkanie, które odbyło się w Głównym Urzędzie Miar zgromadziło ponad 60 osób. Klub POLLAB jest największą w Europie organizacją wspierającą system oceny zgodności poprzez integrację środowisk laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Klub POLLAB zrzesza blisko 500 członków rzeczywistych.

Od kilku lat Sekcja Laboratoriów Wzorcujących działa pod przewodnictwem Mariusza Borkowskiego, który pełni funkcję Dyrektora ds. Jakości w naszej firmie.

Podczas zebrania Sekcji Laboratoriów Wzorcujących omawiano:
• doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących,
• redefinicję jednostek miar SI,
• organizację pilotażowego projektu wielostronnych porównań międzylaboratoryjnych przy współpracy Pollab, GUM i IŁ,
• wymagania RODO oraz obowiązki laboratoriów wzorcujących.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o rezultatach pierwszych wielostronnych porównań międzylaboratoryjnych, które obecnie odbywają się przy współpracy Pollab, Głównego Urzędu Miar i Instytutu Łączności. Takie porównania w innych krajach są już standardem.