Tel: 32 789 01 23
Email: marketing@introl.pl
Silniki średniego i wysokiego napięcia. Przegląd oferty silników TECOARMSTRONG STEAM HARNESS – systemowe rozwiązanie dla przemysłu paszowegoKompensacja spoiny odniesienia czujników termoelektrycznych

Silniki średniego i wysokiego napięcia. Przegląd oferty silników TECO

Silniki elektryczne wykorzystywane są w każdej gałęzi przemysłu i praktycznie w każdym procesie produkcyjnym. Choć zasada działania wszystkich silników elektrycznych jest podobna, to różnią się one m.in rodzajem zasilania, przeznaczeniem, budową lub wykonaniem.

Czytaj więcej

ARMSTRONG STEAM HARNESS – systemowe rozwiązanie dla przemysłu paszowego

Granulowanie pasz można zdefiniować jako konwersję drobno zmielonego zacieru paszy na gęste granulki lub kapsułki, w procesie obejmującym bezpośredni wtrysk pary. W celu optymalizacji procesu warto rozważyć modernizację układu dostarczania pary wodnej do granulatora.

Czytaj więcej

Kompensacja spoiny odniesienia czujników termoelektrycznych

W artykule zajmiemy się spoiną czujników termoelektrycznych, a zwłaszcza jej kompensacją. Aby to zrobić, musimy najpierw krótko przypomnieć sposób ich działania. Nie będziemy się przy tym zagłębiać w naukową teorię, ale zrobimy to trzymając się bardziej praktycznych rozważań (...)

Czytaj więcej

Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Introl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112.

1.1 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.2 Pełne dane kontaktowe: Introl Sp. z o.o. – Katowice, ul. Kościuszki 112.
1.3 Introl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej www.introl.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
1.4 Introl Sp. z o.o. może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Introl Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
1.5 W ramach działalności marketingowej Introl Sp. z o.o. może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Introl Sp. z o.o. iod@introl.pl
1.6 Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Introl Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Introl Sp. z o.o.
1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

2. Obowiązek podania danych osobowych Introl Sp. z o.o.

2.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Introl Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w trakcie korzystania ze strony internetowej.
2.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Introl Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.

 

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przysłania bezpłatnych numerów magazynu „Pod kontrolą”, w szczególności drukarniom.
e) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi związanej z wysyłaniem kolejnych numerów „Pod kontrolą”

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Introl Sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Introl Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane
• osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
• administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
• osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.
6. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez kontakt z Introl Sp. z o.o. e-mailem iod@introl.pl. telefonicznie pod nr telefonu: +48 32 789 00 00 lub listownie na adres Introl Sp. z o.o., 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112.

 

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Introl Sp. z o.o. danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki Cookies

Strona internetowa www.podkontrola.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
• dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
• tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
• zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego. Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Sklep online z czujnikami i automatyką

Sklep.introl.pl oferuje szeroką gamę czujników i mierników przemysłowych oraz elementów automatyki przemysłowej. Szybkie metody płatności, darmowa dostawa 48h i bardzo atrakcyjne ceny wysokiej jakości aparatury do kontroli procesów przemysłowy.   […]

Czytaj więcej
Grupa INTROL

Grupa INTROL jest holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych i technologii IT do wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, […]

Czytaj więcej
Blog automatyki: AkademiaAutomatyki.pl

Wszystkie osoby zawodowo lub hobbystycznie związane z pomiarami i automatyką przemysłową serdecznie zapraszamy na blog     AkademiaAutomatyki.pl to nowy blog poświęcony w całości tematyce pomiarów i automatyki przemysłowej. Jest […]

Czytaj więcej
Laboratorium

Laboratorium Pomiarowe firmy INTROL sp. z o.o. zostało utworzone w listopadzie 2000 r. w celu przeprowadzania wzorcowania urządzeń pomiarowych zgodnie z wymaganiami i poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej […]

Czytaj więcej
O wydawcy

INTROL sp. z o.o. od 1990 roku prowadzi działalność w obszarze modernizacji, automatyzacji i kontroli zróżnicowanych procesów technologicznych. Obecnie jesteśmy czołowym, polskim dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Efektem ponad 20 lat pracy […]

Czytaj więcej